Organisatie en bestuur

Directie

De heer Paul Steller is algemeen directeur en is belast met het besturen van Gaafwerk. De algemeen directeur laat zich ongevraagd en gevraagd adviseren door de Raad van Commissarissen (RvC) en legt verantwoording af bij de RvC. Het bestuur is ook het aanspreekpunt  voor de medezeggenschap van cliënten binnen de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van mevrouw Aysa Wolters.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Gaafwerk wordt gevormd door:

  • Mw. Lisa Giezen (lid)
  • Dhr. Eric van Leijenhorst (Voorzitter)
  • Dhr. Christopher Arévalo de Weever (lid)

De leden van de Raad van Commissarissen staan in een positief-kritische verhouding tot het bestuur zonder de schaalgrootte en de fase van de organisatie uit het oog te verliezen. In relatie tot het bestuur staan de volgende zaken centraal en worden deze als cruciale uitgangspunten genomen om bestuur en toezicht vorm te geven:

  • De 6 thema’s zoals opgenomen in het vernieuwde Kader Goed Bestuur van IGJ en NZa (2020);
  • De 7 principes van de Governancecode Zorg (2017);
  • De reglementen voor het bestuur en toezicht;
  • De gemaakte afspraken en genomen besluiten tijdens de overleggen tussen bestuur
  • en toezicht en zoals die zijn opgenomen in de notulen.

Governance

Gaafwerk is een zogeheten toegelaten instelling volgens de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) voor de categorie als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit WTZI: Begeleiding. Binnen Gaafwerk wordt tevens organisatiebreed de Governancecode Zorg gehanteerd en is het Kader Goed Bestuur (NZa en IGJ, 2020) de leidraad voor de inrichting en uitvoering van governance.
Bij good governance, of in het Nederlands “goed bestuur” draait het om adequate verantwoording, de kwaliteit van het bestuur en management van de organisatie en de noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor in de organisatie zijn gecreëerd.